SŁOWNICZEK ODPADOWY2011-10-07  

 

Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.
 
Kod odpadu – to numeryczne oznaczenie odpadu, uwzględniające charakter odpadu i miejsce jego wytwarzania. Kody wszystkich odpadów określone są w rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206). Ogólnie wszystkie odpady komunalne zaliczane są do grupy 20, a odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) do rodzaju 20 03 01.
 
Kompostowanie - to tlenowy rozkład substancji organicznych przy pomocy mikroorganizmów. Kompostowaniu mogą podlegać resztki żywności i odpady zielone z parków i ogrodów. Przez mikroorganizmy rozkładane są także: papier i drewno. Wszystkie odpady nadające się do kompostowania to odpady biodegradowalne. Proces może być prowadzony w przydomowym kompostowniku lub na skalę przemysłową w kompostowniach miejskich. Kompostowanie to tzw. recykling organiczny, w którym uzyskuje się przydatny kompost.
 
Komunalne osady ściekowe -rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych .
 
Magazynowanie odpadów -rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem
 
Odpady - wykorzystane i nieprzydatne, zużyte rzeczy, przedmioty lub ich części.
 
Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 
Odpady medyczne - odpady, które powstają w związku z świadczeniem usług zdrowotnych
 
Odpady weterynaryjne -rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach
 
Odpady opakowaniowe - to wszystkie wykorzystane i nieprzydatne opakowania, w tym opakowania pojedynczych produktach, naczynia jednorazowego użytku, opakowania zbiorcze i transportowe. Odpady opakowaniowe dzieli się ze względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane, np.: opakowania z tworzyw sztucznych, aluminium, szkła, papieru, itp.
 
Odpady wielkogabarytowe – rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje odpadów wielkogabarytowych:
a) odpady wielkogabarytowe stanowiące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: telewizory, pralki, lodówki, nowoczesne kuchenki gazowe itp.;
b) odpady wielkogabarytowe pozostałe np. meble, stare kuchnie gazowa bez obwodów elektrycznych.
Sposób zagospodarowania obu rodzajów odpadów określony w przepisach jest odmienny. W szczególności przestrzegać należy wymogów określonych dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 
Oleje odpadowe -rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne
 
Odzysk – działania polegające na wykorzystaniu odpadów w części lub w całości np.: regeneracja opon i olejów, spalenie z odzyskiem energii, odzysk części ze sprzętu gospodarstwa domowego. Odzyskiem są także działania polegające na wydzieleniu z całej masy odpadów tych odpadów, które można wykorzystać (patrz „segregacja odpadów”).
 
Organizacja Odzysku – to podmiot gospodarczy, który na podstawie umowy w imieniu przedsiębiorcy zapewnia odzysk, a w szczególności recycling odpadów np. opakowaniowych, zużytego sprzętu AGD; w celu wypełnienia nałożonych przez prawo poziomów odzysku i recyklingu. Organizacja odzysku może prowadzić działalność związaną z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a szczególności z recyklingiem odpadów, a także edukacją ekologiczną.
 
Poziomy odzysku i recyklingu – to określone w przepisach procentowe ilości odpadów, jakie należy odzyskać lub poddać recyklingowi, w porównaniu do całkowitej masy wytworzonych odpadów (np. 50% poziom odzysku oznacza, że należy odzyskać połowę z wytworzonej masy odpadów).
 
Plan gospodarki odpadami (PGO) – to dokument planistyczny określający przewidywane na najbliższe lata działania dotyczące zagospodarowania odpadów na danym terenie. PGO opracowywany jest obowiązkowo przez każdą gminę, starostwo i województwo. Istnieje także Krajowy plan gospodarki odpadami. PGO jest dokumentem otwartym – każdy zainteresowany może się z nim zapoznać.
 
Recykling – to powtórne przetwarzanie materiałów lub substancji zawartych w odpadach w celu produkcji nowych wyrobów. Recykling jest częścią odzysku – oznacza to, że zapewnienie np. 50% odzysku papieru może być realizowane przez 20% recykling (przekazanie makulatury do papierni) i inne działania związane z odzyskiem (np. spalenie 30% papieru znajdującego się w odpadach zmieszanych).
 
Segregacja odpadów – wydzielanie z odpadów surowców wtórnych oraz innych rodzajów odpadów, poprzez umieszczenie ich w specjalnych pojemnikach znajdujących się w gospodarstwie domowym lub na terenie miast i osiedli. Segregacja to inaczej selektywna zbiórka odpadów.
 
Składowisko odpadów komunalnych - obiekt budowlany do składowania odpadów komunalnych .
 
Spalarnia odpadówrozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych  .
 
Wytwórca odpadów – każdy kto swoją działalnością lub bytowaniem powoduje powstawanie odpadów (mieszkaniec, sklep szkoła, zakład pracy, fabryka).