REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2012-01-31  
Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru.
Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie działaności Związku Międzygminnego jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

 

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1289 z późn. zm.),              
2) załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm).
 
Wymagane dokumenty:
1)Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d)określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Do wniosku należy dołączyć:
1)Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2)Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:
a)firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b)oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c)podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
Opłaty:
1.Opłata skarbowa za dokonanie wpisu: 50,00 zł. 
2. Opłata skarbowa w przypadku zmiany wpisu : 25 zł 
2.Opłatę należy uiścić
 na konto Urzędu Miejskiego w Wolsztynie: BZ WBK S.A. I O/Wolsztyn 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Związek Międzygminny „Obra” dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.
 
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Związku Międzygminnego „Obra” w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Inne informacje:
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Związku Międzygminnego „Obra”, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych,  składając stosowny wniosek o dokonanie zmiany w wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.