Odpady komunalne w nowym systemie (2)2012-11-14  

 

Dlaczego powstały Związki Międzygminne?
Rozwój społeczno-gospodarczy po 1989 roku i wymagania będące konsekwencją akcesji Polski do Unii Europejskiej stworzyły bazę do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego na wszystkich szczeblach administracji. Gospodarka odpadami komunalnymi, jako istotny element tej polityki również podlega coraz nowocześniejszym regulacjom prawnym, które nakładają nowe obowiązki także na samorządy. Odpowiedzią na te nowe wymagania jest koncepcja wspólnego działania wielkopolskich gmin skupionych wokół Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Dla gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z siedzibą Czempiniu oraz Związku Międzygminnego „OBRA” w Wolsztynie taką instalacją jest oddany do użytku w lipcu 2011r. zakład w Piotrowie Pierwszym. Zgodnie z regulacjami prawnymi, idea wysokowydajnego recyklingu odpadów ma być wcielona w życie przez organizację sieci lokalnych, nowoczesnych centrów zagospodarowania odpadów. I taki właśnie status posiada instalacja w Piotrowie Pierwszym.
Oprócz uruchomienia RIPOK – u nasze Związki realizują szereg innych zadań, z których najważniejsze z to:
·       zbudowanie spójnego, wydajnego i optymalnego w kontekście kształtowania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, systemu gospodarki odpadami w gminach członkowskich, polegającego na zorganizowaniu odbierania i przetwarzania odpadów komunalnych w zamian za uiszczaną przez mieszkańców powszechną „opłatę śmieciową”;
·       tworzenie właściwego klimatu społecznego dla proekologicznych działań w zakresie gospodarki odpadami przez realizację programów edukacji ekologicznej propagujących właściwe zachowania społeczne.
Podejmowane działania przez oba związki muszą zmierzać do unowocześnienia i racjonalizacji systemu gospodarowania odpadami stałymi, w tym do ograniczania ilości składowanych odpadów. Głównym celem jest wypromowanie takich zachowań naszych mieszkańców, które pozwolą z powodzeniem realizować  priorytety postępowania z odpadami,  a które uszeregować można według ważności:
·                     zapobieganie powstawaniu odpadów,
·                     ograniczanie ilości odpadów,
·                     zapewnienie odzysku odpadów,
·                     unieszkodliwianie odpadów,
·                     składowanie na składowisku, pozostałości z procesu przetwarzania w RIPOK - u.
Ważnym efektem w funkcjonowaniu przyjętego systemu jest osiągnięcie wymaganych prawem a przyjęte przez Polskę w traktacie akcesyjnym poziomy odzysku.
Dzięki nowemu systemowi nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez Związek podstawowej stawce, a  osoby segregujące odpady, będą płacić wg stawki obniżonej ! Zatem „ekologiczni” zapłacą mniej!