Odpady komunalne w nowym systemie (3)2012-11-14  

 

Co dzieje się z odpadami komunalnymi?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku zmieszane odpady komunalne muszą trafiać do instalacji regionalnych. Region IV to obszar działania związków międzygminnych „Obra” i „Selekt”, w których zrzeszone są w sumie 24 wielkopolskie gminy. W miejscowości Piotrowo Pierwsze już od ubiegłego roku funkcjonuje nowoczesny zakład – Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT Sp. z o.o., posiadające status instalacji regionalnej. Zakład jest instalacją, służącą do tzw. mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, wytworzonych przez wszystkie przebywające na terenie naszych gmin i pracujące w naszych zakładach osoby.

Do zakładu trafiają a po 1 lipca 2013 r. trafiać będą wszystkie wytworzone  w IV Regionie zmieszane odpady komunalne, odpady z selektywnej zbiórki, odpady zielone a także odpady niebezpieczne. Zakład zbudowany jest z dwóch niezależnych linii technologicznych: jedna do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych a druga do doczyszczania i przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki.

Pierwsza linia ma za zadanie rozdzielenie strumienia odpadów komunalnych na frakcje o średnicy 0-20 mm, 20 -80 mm i >80 mm. Frakcja drobna 0-20 mm wykorzystywana jest przede wszystkim do wypełniania wyrobisk oraz rekultywacji istniejących składowisk odpadów, frakcja 20 – 80 mm zawierająca największy udział odpadów biodegradowalnych przekazywana jest do kompostowni w celu ich biologicznej stabilizacji. Stabilizacja odpadów ma za zadanie poddanie odpadów procesom tlenowego rozkładu materiału organicznego oraz ujęcia i oczyszczenia szkodliwych gazów procesowych. Materiał po stabilizacji jest już biologicznie bezpieczny i przekazany do składowania nie wydziela już biogazu a jego objętość zmniejsza się o ok. 30%. Frakcja >80 mm, po ręcznym wysortowaniu surowców wtórnych (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne) przekazywana jest jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego, z którego odzyskiwana jest energia.

Na drugą linię technologiczną przekazywane są odpady pochodzące z selektywnej zbiórki. Tutaj ponownie segregowane są surowce wtórne z podziałem na papier, tekturę, opakowania z tworzyw sztucznych typu PET (dodatkowo segregowane na kolory), opakowania z tworzyw sztucznych typu PP (opakowania po chemii gospodarczej), folię, szkło. Pozostałości po sortowaniu (nawet do 40% zawartości) pochodzące z doczyszczania surowców wtórnych przekazywane są jako dodatek do produkcji paliwa alternatywnego. Wszystkie odzyskane surowce wtórne przekazywane są do recyklingu.

W wydzielonej części zakładu odbywa się kompostowanie odpadów zielonych (trawa, gałęzie, liście, kwiaty), a kompost wykorzystywany jest jako materiał do rekultywacji terenów zdegradowanych. CZO SELEKT Sp. z o.o. posiada również magazyn przystosowany do tymczasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po farbach i lakierach, baterie i akumulatory, zużyte filtry olejowe, przepracowane oleje, które przekazywane są specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia.

Zakład w Piotrowie Pierwszym nie posiada własnego składowiska odpadów, dlatego szczególny nacisk kładziony jest na odzysk możliwie jak największej ilości surowców wtórnych, zmniejszanie objętości i szkodliwości odpadów biodegradowalnych oraz przygotowywanie odpadów do produkcji paliwa alternatywnego.

Funkcjonowanie takiego zakładu jak w Piotrowie Pierwszym, daje gminom przekazującym tam odpady komunalne gwarancje osiągnięcia celów jakie stawia nam Unia Europejska, w szczególności w kontekście ograniczenia ilości poszczególnych rodzajów odpadów kierowanych do składowania w kolejnych latach.