Odpady komunalne w nowym systemie (4)2012-11-28  
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku w sposób rewolucyjny przebudowała zadania gmin z zakresie postępowania z odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowymi przepisami to gmina lub związek, przejmuje obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na swoim terenie, czyli mówiąc potocznie staje się właścicielem strumienia odpadów. Jednym z istotniejszych obowiązków gminy – związku jest utworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanych potocznie PSZOK-ami.
Zadaniem punktów będzie zbieranie określonych rodzajów odpadów od mieszkańców a następnie przekazanie ich do miejsc, gdzie we właściwy sposób zostaną zagospodarowane lub unieszkodliwione.
PSZOK-i utworzone będą w miejscach zapewniających dostęp wszystkim mieszkańcom gminy, a na ich terenie zbierane będą takie odpady jak:  papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone.
Zasady korzystania z PSZOK-ów zostaną określone przez gminę lub związek w drodze stosownej uchwały.
Zorganizowanie punktów wymaga czasu i znacznych nakładów finansowych, co jest związane z szeregiem wymagań prawnych, jakie muszą być spełnione w celu realizacji takiego przedsięwzięcia. Koszty uruchomienia takiego punktu  zależą  od wielu czynników, m.in. od przyjętego standardu wyposażenia, dostępności terenu i stanu jego uzbrojenia czy poziomu cen robót budowlanych na rynku lokalnym. Utworzenie PSZOK-ów nie oznacza bynajmniej rezygnacji z innych metod zbiórki odpadów wysegregowanych. Metody zbiórki od ludności odpadów wysegregowanych ustalone zostaną w regulaminach utrzymania porządku i czystości w gminach. Na terenie działania Związków „Selekt” i „Obra” zakłada się, że – w zależności od rodzaju zabudowy – realizacja selektywnej zbiórki będzie miała charakter zbiórki „u źródła” lub poprzez gniazda recyklingowe. „U źródła” zbierane w osobne pojemniki lub specjalnie oznakowane worki będą min.: tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe, opakowania wielomateriałowe, makulatura a w niektórych miejscach również szkło.
Realizacja zadania, jakim jest utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyczynić się powinna do zwiększenia odzysku surowców wtórnych z odpadów. W tym zakresie, jako Polska, mamy wyznaczone do osiągnięcia w najbliższych latach poziomy odzysku. Obowiązek ten, pod groźbą wysokich kar finansowych, państwo przerzuciło na gminy czyli w naszym przypadku na oba związki. I tak do 31 grudnia 2012 r. musimy np. osiągnąć wagowo 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła. Wcześniej jednak, bo już do 16 lipca 2013 r. mamy obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej ich masy przekazywanych do składowania. Ograniczenie tego poziomu do roku 2020 zostanie zaostrzone do 35%. PSZOK, to także ważny element systemu w sytuacji kiedy częstotliwość odbioru z nieruchomości odpadów z selektywnej zbiórki nie będzie adekwatna do ilości wytworzonych tego rodzaju odpadów i pojemności posiadanych pojemników. W takim przypadku, każdy właściciel nieruchomości będzie mógł do PSZOK-u, nieodpłatnie sam dostarczyć zalegające na jego posesji wysegregowane odpady.