WYPOWIEDZENIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH2013-02-26  
Przypominamy , że od 1 lipca 2013 roku wytworzone przez mieszkańców Gminy odpady komunalne wywozić będzie jeden operator, wyłoniony w drodze przetargu zorganizowanego przez Związek Międzygminny „Obra”. Należność za wytworzone  i odebrane odpady, każdy właściciel nieruchomości, w każdym miesiącu będzie wnosił na podstawie wypełnionej przez siebie deklaracji na właściwe konto wskazane przez organizatora systemu, czyli ZM”Obra”. Nie wypowiedzenie umowy może doprowadzić do sytuacji takiej, że po 1 lipca do właściciela nieruchomości, po odbiór odpadów zgłosi się operator wyłoniony w drodze przetargu oraz operator, który posiada umowę. Ten drugi będzie żądał wynagrodzenia, które może wynikać ze szczegółowych zapisów wcześniej zawartej umowy. Tym samym właściciel nieruchomości za wywóz odpadów zapłaci dwa razy, choć wywozu dokona tylko jeden operator. Aby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji należy wypowiedzieć dotychczasową umowę, najpóźniej do 31 marca 2013 roku. Wzór takiego wypowiedzenia jest dostępny poniżej.