Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i dzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na terenie gmin-uczest2014-09-02  
1. Osiągnięty poziom ograniczenia  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 79,6 %.

2.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 29,7 % .

3.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 41,2 %