Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierjace odpady z terenu gmin-uczestników Związku2014-09-02  
Informujemy iż miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna  Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Tonsmeier Selekt w Piotrowo Pierwszym.