Obowiązki posiadaczy wyrobów zawierających azbest2014-12-19  

Na właścicielu nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciążą pewne obowiązki. Pierwszy z nich, to inwentaryzacja wszystkich wyrobów poprzez policzenie rzeczywistej ilości. Do dokumentowania takiej czynności służy odpowiedni druk, ustalony  rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w  zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest […] Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 11, załącznik nr 3. Załącznik można pobrać ze strony internetowej ZM „Obra”  www.zmobra.pl  pod linkiem

1)      w przypadku osób fizycznych – do Związku Międzygminnego „Obra”, z/s Berzyna 6

2)      w przypadku przedsiębiorców – do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Drugi egzemplarz załącznika właściciel nieruchomości przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej inwentaryzacji.

Drugim obowiązkiem posiadającego wyroby zawierające azbest, wynikającym z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  w sprawie sposobów i warunków  bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz.649 ze zmianami),   jest  przeprowadzenie kontroli stanu tych wyrobów. Ocenę sporządza się dla wyrobów w dobrym stanie technicznym co 5 lat a dla uszkodzonych -  co roku. Wzór takiej kart oceny można pobrać ze strony internetowej Związku www.zmobra.pl pod linkiem:

Ocena  jest bardzo przydatna do wypełnienia druku  inwentaryzacji oraz wyznaczenia terminu likwidacji azbestu.

Związek Międzygminny „Obra”, podobnie jak w latach poprzednich tak w roku 2015 będzie – przy wykorzystaniu środków pomocowych – pomagał w usuwaniu tego rodzaju wyrobów, będących w posiadaniu osób fizycznych.  Warunkiem przyjęcia wniosku o taką pomoc, będzie złożenie druku o dokonaniu inwentaryzacji w wymaganym terminie. Wnioski o udzielenie pomocy przyjmowane będą od 1 lutego do 31 marca 2015 r.