Przetarg - 5.05.2009r. 2009-05-05  
Zwiazek Miedzygminny Obra
Siedziba Zamawiającego
Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-347-31-62/068-347-42-72
e-mail: zmobra@wolsztyn.pl
 
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Ułożenie warstwy ścieralnej drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na działkach o nr geod. 312, 313, 92/10 i 86”