NABÓR NA WOLNE STANOWISKO2010-01-19  

 

Zarząd Związku Międzygminnego „Obra”
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy – podinspektor ds. ekonomicznych
 
  1. Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie : min. średnie ekonomiczne
b)    Znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości , o podatku od towaru i usług,
c)    Znajomość kodeksu pracy i rozliczeń pracowników
 
  1. Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość obsługi komputera,
b)    umiejętność pracy w zespole i nawiązywania kontaktów,
c)    dyspozycyjność
d)    w przypadku wykształcenia średniego udokumentowanie dalszego kształcenia na poziomie studiów wyższych na kierunku ekonomicznym lub innym ze specjalnością finanse lub rachunkowość
 
  1. Zakres wykonywanych zadań:
a)    Ujmowanie dokumentów finansowo-księgowych w urządzeniach księgowych
b)    Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów / VAT /
c)    Dekretowanie i sprawdzanie dokumentów księgowych
d)    Obsługa i rozliczanie ZFŚS
e)    Prowadzenie spraw pracowniczych
 
4. Wymagane dokumenty:
a)     życiorys (CV),
b)    list motywacyjny
c)     kserokopie świadectw pracy,
d)    kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
e)     wypełniony kwestionariusz osobowy,
f)     oświadczenie kandydata o niekaralności
g)    potwierdzenie kontynuacji kształcenia o którym mowa w pkt. 2 d
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową  w siedzibie Związku Międzygminnego „Obra” Berzyna 6, pok. 113/114, 64-200 Wolsztyn w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. ekonomicznych w terminie do dnia 2 lutego 2010r do godz. 1400. Nie będą przyjmowane aplikacje złożone pocztą elektroniczną. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 -68 347 42 70.
Wstępna selekcja kandydatów polegająca na analizie dokumentów aplikacyjnych dokonana zostanie w dniu 3 lutego 2010r. W tym samym dniu ogłoszona zostanie lista kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne. Selekcja końcowa kandydatów obejmująca : test kwalifikacyjny oraz rozmowę kwalifikacyjną odbędzie się w siedzibie Związku w dniu 5 lutego 2010r. od godz. 9 00
Aplikacje, które wpłyną do Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej : www.zmobra.pl , oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/ www.wolsztyn.pl, www.siedlec.pl, www.przemet.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędów Gmin: Wolsztyn, Przemęt i Siedlec oraz Związku.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami/ oraz ustawą z 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami”.