Przetarg 16.03.20102010-03-16  
Związek Międzygminny Obra
Siedziba Zamawiającego
Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-347-31-62/068-347-42-72
e-mail: zmobra@wolsztyn.pl
 
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego „Obra