Dzisiaj jest 14-07-2024
szukaj
szukaj
box graficzny 63box graficzny 60box graficzny 62box graficzny 61
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

 

Aktualności

17
  
2020-07-07

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
W dniu 8 lipca 2020 r.o  odbędzie się posiedzenie  Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Obra"....
2020-06-05

FOLIE ROLNICZE-INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY PUBLICZNEJ

FOLIE ROLNICZE-INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY PUBLICZNEJ
Celem pomocy w zakresie potwierdzenia  informacji o uzyskanej pomocy de minis,podajemy poniżej link do wypełnienia....
2020-05-20

Elektromobilności na terenie Związku Międzygminnego ”OBRA”

ZWIĄZEK MIĘDZYGINNY OBRA REALIZUJE PRZEDSIĘWZIĘCIE

 

pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla gmin członkowskich

Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 2019-2035”

 

dofinansowane ze środków NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ, w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny”

Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 50 000zł

Kwota Dotacji: do 50 000zł

 

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 2019-2035 odnosić będzie się przede wszystkim do celów określonych w rozdziale trzecim Ustawy o Elektromobilności pn. Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Strategia podda analizie wykonalność i zasadność realizacji ww. celów.

Dodatkowo celem Strategii będzie:

1.    Rozwój sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

2.    Upowszechnienie wiedzy o elektromobilności i związanych z nią korzyściach społecznych;

3.    Implementacja na terenie Miast i Gmin idei i rozwiązań smart city;

4.    Dostosowanie systemu komunikacji zbiorowej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Powyżej wskazane cele szczegółowe, zmierzać będą do realizacji celu wiodącego, tj. ogólnej poprawy jakości powietrza i komfortu życia w miastach i gminach objętych wnioskiem (obniżenie emisji oraz hałasu emitowanego przez pojazdy spalinowe).

Strategia uwzględniać będzie również cele wynikające z dokumentów strategicznych:

W zakresie Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości” oraz Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych uwzględniając:

1.    Podjęcie działań zmierzających do rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

i stabilizacji sieci elektroenergetycznej;

2.    Rozwój i promowanie działalności gospodarczej związanej z elektromobilnością;

3.    Stworzenie warunków dla wykorzystania elektromobilności przez mieszkańców miast i gmin objętych wnioskiem.

Powyżej wskazane cele obejmują pełen zakres interesariuszy do których odnosić się będzie dokument tj.

- działalności podmiotów publicznych;

- działalności komercyjnych podmiotów gospodarczych;

- życia codziennego mieszkańców miasta i gminy objętych wnioskiem.

Strategia rozwoju elektromobilności obejmować będzie działania zarówno w sektorze publicznym i prywatnym przewidując działania obejmujące potencjalnie:

1.    Modernizację taboru autobusowego, wykorzystywanego w przewozach zbiorowych oraz dostosowanie taboru oraz infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

2.    Modernizację taboru komunalnego (np. śmieciarki, zamiatarki, samochody służbowe);

3.    Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (zarówno w zakresie autobusów jak i samochodów osobowych). Pojazdy elektryczne i ich systemy ładowania: transport publiczny elektryczne wraz ze stacjami ładowania pojazdu w oparciu o OZE w szczególności instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynowaniem;

4.    Promowanie i wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorców miast i gmin ujętych we wniosku w tym poprzez wdrożenie zachęt i udogodnień;

5.    Wykorzystanie rozwiązań technologicznych z zakresu smart city (np. zarządzania ruchem, w tym ustalania priorytetów dla komunikacji publicznej, inteligentne systemy sterowania oświetleniem, system ładowania pojazdów elektrycznych zabudowany w słupach oświetleniowych);

6.    Zakup słupów oświetleniowych w tym hybrydowych i autonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem produktów ekologicznych dla których w procesie produkcyjnym wykorzystane będzie co najmniej 20% materiałów pochodzących z recyklingu;

7.    Zastąpienie w eksploatacji pojazdów spalinowych.

 

Wskazane wyżej działania przeanalizowane zostaną pod względem wykonalności oraz wyznaczenia najbardziej optymalnej ścieżki ich wdrożenia zapewniającej osiągnięcie założonych celów.

 

Wybrane priorytetowe obszary wsparcia wynikają ze zidentyfikowanych problemów oraz potrzeb sektora komunikacyjnego, spośród których wyszczególnić można w szczególności:

1.    Brak infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych;

2.    Wysokoemisyjny tabor wykorzystywany w komunikacji zbiorowej;

3.    Zanieczyszczenie powietrze generowane przez pojazdy samochodowe;

4.    Niską świadomość i zainteresowanie rozwiązaniami z zakresu elektromobilności wśród interesariuszy dokumentu

5.    Konieczność podniesienia atrakcyjności komunikacji zbiorowej oraz alternatywnych form komunikacji (rower, carsharing, wypożyczanie skuterów oraz samochodów elektrycznych.)

 

Strategia będzie odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby. Wnioskodawca zidentyfikował potrzeby w zakresie elektromobilności i zaproponował kompleksowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby Związku Międzygminnego.

Wdrożenie i realizacja Strategii Rozwoju Elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 2019-2035 przyczyni się do realizacji zobowiązań przewidzianych dla podmiotów publicznych wynikających z Ustawy o Elektromobilności, formułując:

1.    Działania niezbędne do podjęcia aby osiągnąć założone cele

2.    Źródła finansowania planowanych działań

3.    Harmonogram realizacji

4.    Analizę potencjalnych zagrożeń

5.    Zalecenia w zakresie monitoringu

Wskazane w opracowaniu działania, powinny umożliwiać realizację celów Ustawy

o Elektromobilności, przynajmniej w minimalnym zakresie.

Realizacja strategii wpłynie również na otoczenie społeczno-gospodarcze. Elektromobilność niesie ze sobą możliwość otwarcia nowych sektorów gospodarczych związanych

z infrastrukturą ładowania pojazdów, sprzedażą, naprawą i serwisowaniem samochodów, wykorzystaniem i wdrożeniem inteligentnych technologii (smart city), przyczyniając się do lokalnego rozwoju gospodarczego. Również w zakresie społecznym, przewiduje się osiągnięcie wyraźnych efektów w zakresie dostępności komunikacji zbiorowej dla osób niepełnosprawnych oraz w zakresie poprawy jakości powietrza wynikające z zastąpienia pojazdów napędzanych paliwami konwencjonalnymi, czystym taborem zeroemisyjnym.

Wnioskodawca przewiduje, iż Strategia oddziaływać będzie na szerokie grono interesariuszy do których należą:

- podmioty publiczne - w zakresie transportu zbiorowego i posiadanej floty pojazdów służbowych;

- podmioty prywatne gospodarcze - w zakresie usług w sektorze elektromobilności oraz przejściu z wykorzystywanych w bieżącej działalności pojazdów na samochody napędzane paliwami alternatywnymi

- mieszkańcy – w zakresie upowszechniania wiedzy o elektromobilności oraz w zakresie dostępności infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Realizacja strategii przyczyni się tym samym do podniesienia atrakcyjności regionu dla turystów (m.in. poprzez poprawę jakości powietrza, dostępność nowoczesnych rozwiązań technicznych związanych np. z wypożyczaniem elektrycznych środków transportowych w ramach idei smart city) oraz rozwoju gospodarczego otwierając miasta i gminy objęte wnioskim na nowy sektor gospodarczy jaki stanowi elektromobilność. 

 

 

Badanie dotyczące elektromobilności na terenie Związku Międzygminnego ”OBRA”

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem m. in. system dopłat, który funkcjonuje już w 17 europejskich krajach. Również Polska podjęła od roku 2017 działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym.

 

W związku z tak nakreślonym kierunkiem rozwoju oraz w poczuciu odpowiedzialności za środowisko naturalne nasz Związek Międzygminny „OBRA” przystąpił do opracowywania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 2019-2035’’, który ma przyczynić się do wypracowania dla gmin członkowskich celów i kierunków rozwoju nowoczesnego transportu i komunikacji, a także ochrony środowiska i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Aby określone cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale też stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej - prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety. Jej wyniki wpłyną na kształt opracowywanego dokumentu.

 

Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny.

Chcąc wziąść  udział w badaniu proszę wejść w link/nazwę ANKIETA poniżej

ANKIETA

2020-03-06

INFORMACJA-FOLIA ROLNICZA

INFORMACJA-FOLIA ROLNICZA
Wobec nasilających się pytań o pomoc w usuwaniu powstałych w wyniku prowadzonej działalności rolniczej takich odpadów jak: folia, siatka, sznurek czy worki po nawozach informuję...
2020-01-24

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
Terminarz wywozu odpadów biodegradowalnych z terenu gmin-uczestników Związku Miedzygminnego ..
17
  

Związek Międzygminny "Obra"

herb Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 4517843      online: 1
© 2020 MBEST