Dzisiaj jest 14-07-2024
szukaj
szukaj
box graficzny 61box graficzny 60box graficzny 63box graficzny 62
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

 

WAŻNE INFORMACJE
Rejestr działalności regulowanej

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1495. i wymaga wpisu do rejestru.
Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie działalności Związku Międzygminnego jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

 

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010 z późn. zm.),              
2) załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz.1133).
 
Wymagane dokumenty:
1)Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d)określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Do wniosku należy dołączyć:
1)Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2)Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:
a)firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b)oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c)podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
Opłaty:
1.Opłata skarbowa za dokonanie wpisu: 50,00 zł. 
2. Opłata skarbowa w przypadku zmiany wpisu : 25 zł 
2.Opłatę należy uiścić
 na konto Urzędu Miejskiego w Wolsztynie: BZ WBK S.A. I O/Wolsztyn 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Związek Międzygminny „Obra” dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.
 
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Związku Międzygminnego „Obra” w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Inne informacje:
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Związku Międzygminnego „Obra”, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych,  składając stosowny wniosek o dokonanie zmiany w wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
pliki do pobrania:
- wniosek o zmianę wpisu
- wniosek
- oświadczenie

Związek Międzygminny "Obra"

herb Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 4516755      online: 1
© 2020 MBEST