Dzisiaj jest 14-07-2024
szukaj
szukaj
box graficzny 63box graficzny 60box graficzny 61box graficzny 62
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

 

Powodowo

                          

 

CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWISKA

1. Lokalizacja obiektu

Składowiska odpadów znajduje się w miejscowości Powodowo, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, na terenach leśnych Nadleśnictwa Wolsztyn, obręb Wolsztyn, leśnictwo Powodowo, część oddziału 157 (geodezyjnie stanowi część dz. 313 obrębu Powodowo). Rekultywacja prowadzona będzie, więc na przedmiotowej działce.

Zarządcą składowiska jest Związek Międzygminny OBRA, Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn

Lokalizację składowiska względem najbliższych miejscowości przedstawiono na ryc. 1 na fragmencie mapy topograficznej, lokalizację względem najbliższych terenów sąsiednich wskazano poniżej:

                                                                  Lokalizacja przedsięwzięcia względem najbliższych miejscowości

Lokalizacja przedsięwzięcia terenów sąsiednich

Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowego składowiska stanowią:

- od strony północnej - użytki leśne,

- od strony zachodniej - użytki leśne,

- od strony południowej - użytki leśne,

- od strony wschód - użytki leśne.

 

Położenie administracyjne:

- województwo: - wielkopolskie,

- powiat: - wolsztyński,

- gmina: - Wolsztyn.

 

Podczas prac rekultywacyjnych nie wymaga uzupełnienia pas zieleni izolacyjnej wokół kwater składowisk odpadów. Nie przewiduje się wycinki drzew w ramach przedmiotowego projektu.

 

2. Charakterystyka fizyczno-geograficzna

Według podziału fizyko-geograficznego Polski J. Kondrackiego, obszar składowisk leży na terenie prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich makroregionie – Pojezierze Wielkopolsko – Kujawskiego, mezoregionie Pojezierze Poznańskie, mikroregionie Równina Nowotomyska. Równina Nowotomyska jest sandrem fazy poznańskiej zlodowacenia wiślańskiego, zaczynającym się na południowym terenie moren międzychodzko – pniewskich na wysokości ok. 100 m n.p.m. i obniżającym się w kierunku południowo – zachodnim do 60 – 80 m. Na powierzchni równiny występują wydmy. Na całej równinie dominują lasy. Teren przy składowiskach jest płaski, rzędne oscylują około 65 – 67 m n.p.m.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest na terenach leśnych Nadleśnictwa Wolsztyn, obręb Wolsztyn, leśnictwo Powodowo, część oddziału 157 (geodezyjnie stanowi część dz. 313 obrębu Powodowo). Teren ten stanowi byłe wyrobisko pokopalniane piasków kwarcowych, eksploatowanych przez zakład produkcji betonów komórkowych XELLA POLSKA Sp. z o.o. w Powodowie. Składowisko leży ok. 700 m na wschód od wsi Powodowo. Od drogi krajowej nr 32 Poznań — Zielona Góra prowadzi do niego droga o nawierzchni bitumicznej. Lokalizacja składowiska zgodna jest z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wolsztyn, zatwierdzonym, uchwałą z dnia 28.11.1989 r. Rady Narodowej Miasta i Gminy Wolsztyn, nr IX/40/89, w którym składowisko w Powodowie jest w obszarze nr 14.7 na terenie NU — określonym, jako teren urządzeń neutralizacji i składowania odpadów, projektowane komunalne wysypisko nieczystości.

Na terenie składowiska odpadów w Powodowie prowadzona była działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów w zakresie ich unieszkodliwiania przez składowanie nieselektywne w procesie D5 - Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska).

 

Kwatera nr I i II

Powierzchni kwatery nr I i II wynosi ok. 1,6 ha jej pojemność oszacowano na 68 700 m3. Wyznaczone rzędne na powierzchni części zamkniętej zmieniają się w zakresie od 78,60 do 80,70 m n.p.m.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje głównie prace ziemne i przetwarzanie odpadów w ilości łącznie do 14 365 m3 * 1,5 Mg / m3 = 21 547 Mg w trakcie całego procesu rekultywacji.

Dno kwatery nr I zostało uszczelnione za pomocą folii PEHD o grubości 1,5 mm, a następnie pokryte żwirowa warstwą drenażową o miąższości 0,3 m, odcieki odprowadzane są poprzez rurę drenażową do studzienki bezodpływowej. Dno kwatery nr II zostało zabezpieczone poprzez wykonanie dwuwarstwowego ekranu uszczelniającego: folia PEHD o grubości 2,0 mm i mata bentonitowa, ponadto folia zabezpieczona została poprzez ułożenie geowłókniny i wykonanie warstwy drenażowej.

 

Kwatera nr III

Powierzchni kwatery nr III wynosi ok. 1,4 ha jej pojemność oszacowano na 71 620 m3. Maksymalna rzędna składowania wynosi 77,20 m n.p.t.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje głównie prace ziemne i przetwarzanie odpadów w ilości łącznie do 12 471 m3 * 1,5 Mg / m3 = 18 706 Mg w trakcie całego procesu rekultywacji.

Kwatera nr III posiada uszczelnienie dna w postaci naturalnej bariery geologicznej – warstwy mineralnej o współczynniku filtracji k<10-9 m/s i grubości 0,5 m, izolacji syntetycznej – geomembrany PEHD o grubości 2,0 mm, na skarpach dwustronnie ustrukturyzowanej, na dnie gładkiej oraz geowłókniny igłowej – jako ochrony izolacji syntetycznej.

                                                                                    KONCEPCJA REKULTYWACJI KWATER SKŁADOWISKA

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

 

Związek Międzygminny OBRA

Berzyna 6

64-200 Wolsztyn

 

Składowiska odpadów znajduje się w miejscowości Powodowo, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, na terenach leśnych Nadleśnictwa Wolsztyn, obręb Wolsztyn, leśnictwo Powodowo, część oddziału 157 (geodezyjnie stanowi część dz. 313 obrębu Powodowo). Rekultywacja prowadzona będzie, więc na przedmiotowej działce.  

 

1. Informacje ogólne o przyjętych rozwiązaniach projektowych

Zgodnie z zapisem § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 poz. 523), „rekultywację wykonuje się zgodnie z harmonogramem prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów, określonym w zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz na powietrze, a także w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiającą obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko, stosując materiały niebędące odpadami lub odpady, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia”.

Powierzchnię składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od właściwości odpadów.

Całość robót rekultywacyjnych na terenie składowiska w miejscowości Powodowo na terenie kwater nr I i II oraz kwatery nr III podzielono na cztery etapy:

1) etap I – prace przygotowawcze,

2) etap II – rekultywacja techniczna,

3) etap III – rekultywacja biologiczna,

4) etap III – zagospodarowanie ostateczne.

 

Etap I Prace przygotowawcze

Celem tego etapu jest opracowanie formalnych podstaw do przeprowadzenia rekultywacji składowiska (wyłonienie wykonawcy robót rekultywacyjnych).

Zakres prac etapu I obejmuje:

- przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ),

- wyłonienie wykonawcy robót rekultywacyjnych.

 

Etap II Rekultywacja techniczna

Celem tego etapu jest zabezpieczenie środowiska naturalnego przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska odpadów.

Rekultywacja techniczna obejmuje wykonanie następujących robót:

- uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów,

- podwyższenie istniejących studni odgazowujących kwatery nr III,

 

- wykonanie dwóch studni odgazowujących na kwaterze nr I i II, połączenie ich w jeden system zakończy pochodnią do spalania gazu składowiskowego na studni St-1,

- wykonanie na powierzchni składowisk warstwy wyrównawczej,

- wykonanie na całej powierzchni kwater składowiska warstwy biologicznej (glebotwórczej), z ziemi lub/i odpadów,

- wykonanie ścieżki ekologicznej.

W trakcie rekultywacji technicznej przewidziano wykonanie demontażu infrastruktury znajdującej się przy zamkniętej kwaterze nr I i II:

- brodzika dezynfekującego,

- garażu dla kompaktora.

 

Etap III Rekultywacja biologiczna

Rekultywacja biologiczna obejmuje wykonanie następujących grup robót:

- wykonanie obsiewu nasionami traw wraz z nasadzeniem drzew i krzewów na całej powierzchni zrekultywowanej kwatery nr I i II oraz kwatery nr III – korona i skarpy zrekultywowanych kwater.

 

Celem tego etapu jest integracja obszaru składowiska z otaczającym środowiskiem.

Przyjęto kierunek leśny rekultywacji obszaru składowiska odpadów.

 

Etap IV Zagospodarowanie ostateczne

Po upływie normatywnego czasu (50 lat) od zakończenia robót rekultywacyjnych, przedmiotowy teren, z uwagi na przyjęty kierunek rekultywacji, będzie porośnięty roślinnością wysoką tj. drzewami i krzewami.

Na obecnym etapie nie planuje się ostatecznego zagospodarowania terenu składowiska.

 

Związek Międzygminny "Obra"

herb Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 4516574      online: 1
© 2020 MBEST