Dzisiaj jest 14-07-2024
szukaj
szukaj
box graficzny 61box graficzny 62box graficzny 60box graficzny 63
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

 

Rekultywacja składowisk (WRPO 2014 +)
Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów

Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów

                      

„Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie ZM "OBRA" – Uzupełnienie systemu gosp. odpadami komunalnymi”

nr RPWP.04.02.01-30-0002/18-00

w ramach:

Osi Priorytetowej 4 “Środowisko”

Działania 4.2 “Gospodarka odpadami”

Poddziałania 4.2.1. “Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełninie istniejących”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

 

Całkowita wartość projektu                    7 887 823,14 zł

Kwota dofinansowania z środków UE 5 450 934,69 zł

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Związek Międzygminny OBRA

Berzyna 6

64-200 Wolsztyn

Związek Międzygminny „Obra” realizuje projekt  obejmujący:

- działania nie inwestycyjne w zakresie działań promocyjnych i edukacyjnych,

- rekultywację 3 składowisk odpadów,

- a także towarzyszące działania projektowe i nadzór budowlany.

Działania edukacyjne obejmują Ulotki, plakaty, organizacja pikników ekologicznych, spotkań/warsztatów na temat postępowania z odpadami. Działania promocyjne obejmują tablice i plakaty informujące o wkładzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rekultywacja składowiska odpadów obejmuje przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z rekultywacją na terenie następujących składowisk: składowisk odpadów w m. Powodowo, gm. Wolsztyn, w m. Reklinek, gm. Siedlec, w m. Siekówko, gm. Przemęt.

Prace rekultywacyjne polegać będą na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącym, prowadzenie robót ziemnych i niwelacyjnych, ukształtowanie korony i skarp składowiska, wykonanie warstw rekultywacyjnych, nadanie odpowiednich spadków, wysiew i nasadzenia roślinności. W ramach prac wykonana zostanie rekultywacja z wykorzystaniem odpadów, tj. prowadzone będą procesy przetwarzania (odzysku) odpadów.

 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego.

Infrastruktura związana z realizacją projektu służyć będzie także działaniom edukacyjnym związanym z gospodarką odpadami (elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne) na temat:

- zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i systemu funkcjonującego

na terenie Związku, w tym zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz dalszych sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych,

- hierarchii postępowania z odpadami,

- zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym np. przedstawianie przykładów ponownego wykorzystania odpadów, kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach.

Grupą społeczną bezpośrednio korzystającą z wdrożonego projektu, będą przede wszystkim mieszkańcy gmin (Przemęt, Wolsztyn, Siedlec), na terenie których znajdują się składowiska odpadów objęte projektem. Zrekultywowane składowiska przyczynią się do ograniczenia uciążliwości odczuwanych przez mieszkańców m. in. zlikwidowany zostanie nieprzyjemny zapach unoszący się w powietrzu, a także nieład panujący na terenie nieczynnych składowisk.

Wraz ze wzrostem potencjału przyrodniczego zwiększy się również atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna obszarów zrekultywowanych oraz ich otoczenia. Oprócz zadań stricte inwestycyjnych, zakres projektu obejmuje również przeprowadzenie szeroko rozumianej kampanii społeczno-edukacyjnej, która ma na celu poprzez dotarcie do jak najszerszego grona odbiorów, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców zamieszkujących gminy

uczestniczące w projekcie oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat skutecznego postępowania z odpadami komunalnymi.

Odbiorcami i beneficjentami kampanii będą dzieci oraz dorośli gmin objętych wnioskiem.

Rekultywacja składowisk odpadów stanowić będzie przedsięwzięcie zabezpieczające środowisko przed niekorzystnym wpływem tych instalacji, przyczyni się również do poprawy stanu środowiska i minimalizacji oddziaływań związanych z jego dotychczasowym funkcjonowaniem.

Rekultywacja składowisk odpadów podzielona będzie na etapy i obejmuje wykonanie następujących robót:

- uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów na zamykanej kwaterze,

- wykonanie na całej powierzchni zamykanej kwatery składowiska warstwy wyrównawczej z wykorzystaniem odpadów,

- wykonanie na całej powierzchni kwatery składowiska warstwy biologicznej (glebotwórczej), z ziemi lub/i odpadów, w tym osadów ściekowych.

Na koniec obszar kwater rekultywowanych składowisk odpadów zostanie zagospodarowany zielenią rekultywacyjną dzięki czemu możliwa będzie integracja obszaru składowiska z otaczającym środowiskiem. Rekultywacja biologiczna obejmuje obsiew mieszanką traw i roślin motylkowych oraz nasadzenia roślinności rekultywacyjnej. Składowiska odpadów po zakończeniu rekultywacji będą porośnięte będzie roślinnością i - zgodnie z obowiązującymi przepisami - systematycznie monitorowane pod kątem ewentualne oddziaływania na środowisko. Technologia budowy obiektów oraz rekultywacji jest standardowo stosowaną dla tego typu przedsięwzięć.

Efektami rzeczowymi realizacji projektu będą:

 

1) działania promocyjne i edukacyjne - tablice informacyjne, materiały dydaktyczne, ulotki, plakaty, kalendarze, informacje w mediach,

2) rekultywacja składowiska odpadów w: m. Powodowo, gm. Wolsztyn, m. Reklinek, gm. Siedlec, m. Siekówko, gm. Przemęt.

 

SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI POWODOWO GMINA WOLSZTYN

SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI REKLINEK  GMINA SIEDLEC

SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI SIEKÓWKO, GMINA PRZEMĘT

Związek Międzygminny "Obra"

herb Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 4516440      online: 1
© 2020 MBEST