Dzisiaj jest 14-07-2024
szukaj
szukaj
box graficzny 60box graficzny 62box graficzny 61box graficzny 63
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

 

Reklinek

CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWISKA

1. Lokalizacja obiektu

Składowisko odpadów znajduje się w miejscowości Reklinek, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, na działkce o nr. 612, obręb Reklinek. Rekultywacja prowadzona będzie więc na przedmiotowej działce.

Lokalizację składowiska względem najbliższych miejscowości przedstawiono na ryc. 1 na fragmencie mapy topograficznej, lokalizację względem najbliższych terenów sąsiednich wskazano poniżej:

                                                                     Lokalizacja przedsięwzięcia względem najbliższych miejscowości

                                                                                  Lokalizacja przedsięwzięcia terenów sąsiednich

Lokalizacja przedsięwzięcia terenów sąsiednich

Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowego składowiska stanowią:

- od strony północnej - użytki rolne,

- od strony zachodniej - użytki leśne,

- od strony południowej - użytki rolne oraz – częściowo – użytki leśne,

- od strony wschód - użytki rolne.

 

Położenie administracyjne:

- województwo: - wielkopolskie,

- powiat: - wolsztyński,

- gmina: - Siedlec.

 

Na obszarze kwatery składowiska odpadów brak jest pasa zieleni izolacyjnej, występują pojedyncze drzewa i krzewy. Zieleń ta stanowić będzie uzupełnienie planowanych nasadzeń roślinności rekultywacyjnej. Nie przewiduje się wycinki drzew w ramach przedmiotowego projektu.

 

2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

W rejonie składowiska odpadów, w podłożu występują osady czwartorzędowe (plejstocenskie), reprezentowane przez osady lodowcowe i wodnolodowcowe – wodonośne piaski interglacjału emskiego i wodnolodowcowe piaski zlodowacenia środkowopolskiego. Zalegają one pod kilkumetrowa warstwa glin moreny falistej zlodowacenia środkowopolskiego. Od powierzchni występują piaski fazy poznańskiej zlodowacenia północnopolskiego.

W rejonie składowiska odpadów występuje poziom wodonośny związany z utworami czwartorzędowymi. Jest to poziom wód gruntowych, użytkowy, częściowo odkryty hydrogeologicznie, a częściowo – w rejonie składowiska – przykryty półprzepuszczalną warstwą piasków pylastych i gliniastych o niewielkiej miąższości i licznych oknach hydrogeologicznych. Poziom ten jest zasilany głównie infiltrującymi opadami atmosferycznymi.

Pod względem geomorfologicznym omawiane składowisko odpadów Reklinek położone jest w granicach Obniżenia Odrzańskiego. Powierzchnia terenu równinna, wyniesiona do rzędnych 57,0 - 56,2 m n.p.m. i łagodnie opada w kierunku północnym. Sieć hydrograficzna jest tu dobrze rozwinięta. Teren charakteryzuje się dużą ilością rowów melioracyjnych odwadniany jest przez obniżenie rzeki Obry w dolinie której występuje zespól jezior przepływowych. Odległość do najbliższego jeziora w kierunku W wynosi około 7,5 km. Na wyrównanej powierzchni pradoliny spotyka się niewysokie pagórki piasków wydmowych.

W wykonanych wierceniach penetracyjnych do głębokości ponad 2 m ( 5 sondowań) stwierdzono występowanie osadów spoistych typu zastoiskowego, reprezentowanych przez pyły piaszczyste, pyły i gliny pylaste przykryte na powierzchni (w sondach nr 2 nr 5) warstwą zwydmionych piasków. W sondzie nr 1, wykonanej w sąsiedztwie lasu do głębokości 2,2 m nie przewiercono piasków wydmowych. Z analizy przekrojów geologicznych wynika, że głębsze podłoża geologiczne w rejonie Reklinka buduje seria osadów piaszczysto-żwirowych o miąższości około 22 m. W profilach geologicznych otworów studziennych wykonanych na ujęciu wody w Siedlce w stopie osadów piaszczysto-żwirowych występują dwa przewarstwienia glin piaszczystych miąższości 1-1,5 m w strefie głębokości od 0-3 m ppt. i 5,5-6,5 m ppt. W kierunku NW wzrasta miąższość glin do 17 m. Starsze gliny zwałowe podścielają serię osadów piaszczysto-żwirowych mają dużą ciągłość, ciągłość ich strop opada w kierunku SW.

W rejonie Siedlec-Reklinek, występuje jeden czwartorzędowy horyzont wodonośny o charakterze użytkowym. Zwierciadło wody swobodne łub lokalnie naporowe w przypadku występowania w stropie osadów nierozpuszczalnych. W rejonie badanego składowiska odpadów stałych, użytkowy horyzont wodonośny jest chroniony w sposób naturalny warstwą pyłów i glin przed przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących z odpadów.

KONCEPCJA REKULTYWACJI KWATERY SKŁADOWISKA

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

 

Związek Międzygminny OBRA

Berzyna 6

64-200 Wolsztyn

 

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem działkę o nr ew. 612. Powierzchnia przewidziana do wykonania warstw rekultywacyjnych (w tym przetwarzanie odpadów) wyniesie maksymalnie ok. 15 000 m2 (1,5 ha), całość rekultywowanego terenu obejmie obszar do maksymalnie 2 ha. Przeprowadzona zostanie rozbiórka i demontaż istniejących obiektów i instalacji (z wyłączeniem instalacji służących monitoringowi składowiska), po czym wykonany zostanie obsiew i nasadzenie roślinności rekultywacyjnej.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje głównie prace ziemne i przetwarzanie odpadów w ilości łącznie do 18 600 Mg w trakcie całego procesu rekultywacji.

 

1. Informacje ogólne o przyjętych rozwiązaniach projektowych

Zgodnie z zapisem § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 poz. 523), „rekultywację wykonuje się zgodnie z harmonogramem prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów, określonym w zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz na powietrze, a także w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiającą obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko, stosując materiały niebędące odpadami lub odpady, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia”.

Powierzchnię składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od właściwości odpadów.

Całość robót rekultywacyjnych na terenie składowiska w miejscowości Reklinek podzielono na cztery etapy:

1) etap I – prace przygotowawcze,

2) etap II – rekultywacja techniczna,

3) etap III – rekultywacja biologiczna,

4) etap III – zagospodarowanie ostateczne.

 

Etap I Prace przygotowawcze

Celem tego etapu jest opracowanie formalnych podstaw do przeprowadzenia rekultywacji składowiska (wyłonienie wykonawcy robót rekultywacyjnych).

Zakres prac etapu I obejmuje:

- przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ),

- wyłonienie wykonawcy robót rekultywacyjnych.

 

Etap II Rekultywacja techniczna

Celem tego etapu jest zabezpieczenie środowiska naturalnego przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska odpadów.

Rekultywacja techniczna obejmuje wykonanie następujących robót:

- uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów,

- wykonanie studni odgazowującej wraz z pochodnią,

- wykonanie na powierzchni składowiska warstwy wyrównawczej,

 

- wykonanie bariery uszczelniającej w postaci folii PEHD gr. 2 mm,

- wykonanie na całej powierzchni kwatery składowiska warstwy biologicznej (glebotwórczej), z ziemi lub/i odpadów,

- wykonanie ścieżki ekologicznej.

 

Dodatkowo po wykonaniu warstwy biologicznej zostaną wykonane następujące prace techniczne:

- demontaż ogrodzenia i bramy wjazdowej.

 

Etap III Rekultywacja biologiczna

Rekultywacja biologiczna obejmuje wykonanie następujących grup robót:

- wykonanie obsiewu nasionami traw i roślin motylkowych na całej powierzchni zrekultywowanej kwatery – korona i skarpy zrekultywowanej kwatery.

 

Celem tego etapu jest integracja obszaru składowiska z otaczającym środowiskiem.

Przyjęto kierunek rolny rekultywacji obszaru składowiska odpadów.

 

Etap IV Zagospodarowanie ostateczne

Po upływie normatywnego czasu (50 lat) od zakończenia robót rekultywacyjnych, z uwagi na przyjęty kierunek rekultywacji, przedmiotowy teren stanowić będzie użytek rolny. Na obecnym etapie nie planuje się ostatecznego zagospodarowania terenu składowiska.

Na obecnym etapie nie planuje się ostatecznego zagospodarowania terenu składowiska.

Związek Międzygminny "Obra"

herb Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 4516655      online: 1
© 2020 MBEST