Dzisiaj jest 14-07-2024
szukaj
szukaj
box graficzny 63box graficzny 60box graficzny 62box graficzny 61
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

 

Siekówko

                              

 

 

SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI SIEKÓWKO, GMINA PRZEMĘT

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWISKA

1. Lokalizacja obiektu

Składowisko odpadów znajduje się w miejscowości Siekówko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, na działce o nr. 305/1 i 307, obręb 22. Rekultywacja prowadzona będzie, więc na przedmiotowych działkach.

Lokalizację składowiska względem najbliższych miejscowości przedstawiono na ryc. 1 na fragmencie mapy topograficznej, lokalizację względem najbliższych terenów sąsiednich wskazano poniżej:

                                        Lokalizacja przedsięwzięcia względem najbliższych miejscowości

                                                       Lokalizacja przedsięwzięcia terenów sąsiednich

Lokalizacja przedsięwzięcia terenów sąsiednich

Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowego składowiska stanowią:

- od strony północnej - użytki leśne,

- od strony zachodniej - użytki rolne oraz – częściowo – użytki leśne,

- od strony południowej - użytki rolne,

- od strony wschód - użytki rolne.

 

Położenie administracyjne:

- województwo: - wielkopolskie,

- powiat: - wolsztyński,

- gmina: - Przemęt.

 

Podczas prac rekultywacyjnych należy wokół kwatery składowiska odpadów uzupełnić pas zieleni izolacyjnej. Nie przewiduje się wycinki drzew w ramach przedmiotowego projektu.

 

2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

W rejonie składowiska odpadów, w podłożu wystepuja utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Podłoże budują utworzy trzeciorzędowe, reprezentowane przez utwory ilaste, występujące na głębokości poniżej 42 m p.p.t. Na nich zalegają osady czwartorzędowe (plejstoceńskie), reprezentowane przez piaski, pospółki i gliny zwałowe.

W rejonie składowiska występują dwie warstwy wodonośne w utworach czwartorzędowych:

- nadglinowa warstwawodonośna –występująca w piaskach i pospółkach na głębokości od 2,4 do 4,8 m p.p.t. - w stropie tej warstwy znajduje się niewielkiej miąższości (20 do 30 cm) warstewka gliny piaszczystej, co powoduje, iżzwierciadło wody ma charakter napięty;

- podglinowa warstwa wodonośna –występująca na głębokości od 32 do 42 m p.p.t.

 

Na północ od rejonu, na którym zlokalizowane jest składowisko odpadów, zgodnie z „Mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w skali 1 : 500 000 według stanu CAG z dnia 30.06.2000 r.” (PIG, Warszawa, 2000r.), występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr 150 – Pradolina Warszawa – Berlin.

 

 

                                                      KONCEPCJA REKULTYWACJI KWATERY SKŁADOWISKA

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Związek Międzygminny OBRA

Berzyna 6

64-200 Wolsztyn

 

Działka o nr ew. 305/1 ma powierzchnię 13 898 m2, działka o nr ew. 307 ma powierzchnię 17 318 m2, łącznie obie działki mają powierzchnię 3,1216 ha. Powierzchnia przewidziana do rekultywacji, w tym wykonania warstw rekultywacyjnych wynosi ok. 0,9 ha. Na pozostałym obszarze nie planuje się wykonywania warstw rekultywacyjnych, jedynie uprzątnięcie i wyrównanie terenu oraz wykonanie dodatkowych nasadzeń. Południowa część działek stanowi obecnie użytki rolne, nie planuje się ingerencji w tą część nieruchomości, nie stanowiła ona obszaru składowania odpadów, ani też faktycznej części zakładu

Zakres przedsięwzięcia obejmuje głównie prace ziemne i przetwarzanie odpadów w ilości łącznie do 18 120 Mg w trakcie całego procesu rekultywacji

 

1. Informacje ogólne o przyjętych rozwiązaniach projektowych

Zgodnie z zapisem § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 poz. 523), „rekultywację wykonuje się zgodnie z harmonogramem prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów, określonym w zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz na powietrze, a także w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiającą obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko, stosując materiały niebędące odpadami lub odpady, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia”.

Powierzchnię składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od właściwości odpadów.

Całość robót rekultywacyjnych na terenie składowiska w miejscowości Siekówko podzielono na cztery etapy:

1) etap I – prace przygotowawcze,

2) etap II – rekultywacja techniczna,

3) etap III – rekultywacja biologiczna,

4) etap III – zagospodarowanie ostateczne.

 

Etap I Prace przygotowawcze

Celem tego etapu jest opracowanie formalnych podstaw do przeprowadzenia rekultywacji składowiska (wyłonienie wykonawcy robót rekultywacyjnych).

Zakres prac etapu I obejmuje:

- przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ),

- wyłonienie wykonawcy robót rekultywacyjnych.

 

Etap II Rekultywacja techniczna

Celem tego etapu jest zabezpieczenie środowiska naturalnego przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska odpadów.

Rekultywacja techniczna obejmuje wykonanie następujących robót:

- uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów,

- podwyższenie istniejących trzech studni odgazowujących,

- wykonanie na powierzchni składowiska warstwy wyrównawczej,

 

- wykonanie na całej powierzchni kwatery składowiska warstwy biologicznej (glebotwórczej), z ziemi lub/i odpadów,

- wykonanie ścieżki ekologicznej.

 

Etap III Rekultywacja biologiczna

Rekultywacja biologiczna obejmuje wykonanie następujących grup robót:

- wykonanie obsiewu nasionami traw wraz z nasadzeniem drzew i krzewów na całej powierzchni zrekultywowanej kwatery – korona i skarpy zrekultywowanej kwatery..

 

Celem tego etapu jest integracja obszaru składowiska z otaczającym środowiskiem.

Przyjęto kierunek leśny rekultywacji obszaru składowiska odpadów.

 

Etap IV Zagospodarowanie ostateczne

Po upływie normatywnego czasu (50 lat) od zakończenia robót rekultywacyjnych, przedmiotowy teren, z uwagi na przyjęty kierunek rekultywacji, będzie porośnięty roślinnością wysoką tj. drzewami i krzewami.

Na obecnym etapie nie planuje się ostatecznego zagospodarowania terenu składowiska.

Związek Międzygminny "Obra"

herb Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 4517326      online: 1
© 2020 MBEST